Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0010
Uznesenie k podnetu ŠK Bernolákovo ID 59035
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu prerokovala obsah podania ŠK Bernolákovo ID 59035. Žiadosť o vetovanie rozhodcu D. Štofika nespĺňa podmienky podľa čl. 7 Rozpisu súťaží BFZ (nie je riadne odôvodnená). Preto ju neakceptuje. Po podrobnom vypočutí rozhodcu k 2. časti podania konštatovala, že fakty v ňom uvedené nie sú pravdivé a výrazne skresľujú skutočnosť. Rozhodca bol upozornený na postup, ktorý má uplatňovať v prípadoch nešportového správania sa kompetentných funkcionárov, zvlášť tých, ktorí pôsobia pri mládežníckych družstvách a majú byť príkladom pre deti.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0010
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 30.10.2016 08:38
Dátum vyriešenia: 30.10.2016 08:42
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za podanie na komisiu na prerokovanie 10 EUR 30.10.2016 08:41