Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0004
Uznesenie k podnetu SDM Domino ID 79378
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ prerokovala na svojom zasadnutí dňa 6.10.2017 podnet SDM Domino definovaný ako protest proti vedeniu stretnutia trojicou rozhodcov za hrubé ovplyvnenie priebehu a výsledku stretnutia 10. kola S4BA SDM Domino - FC Malacky. Keďže Rozpis BFZ pojem protest nepozná, klasifikovala ho ako sťažnosť. Po oboznámení sa so správou pozorovateľa rozhodcov a zhliadnutí všetkých situácií uvedených v minutáži sa vyjadruje iba k situáciám, ktoré sú na videozázname jednoznačne zaznamenané (bez prekrytia výhľadu kamery, čo osobitne platí pre situáciu z 54´) a ktoré spĺňajú charakteristiku možného významného ovplyvnenia priebehu a výsledku stretnutia. K menej významným situáciám, či už boli členmi rozhodcovského tímu posúdené správne alebo nesprávne, sa vyjadrovať nebude. 5´ R mal udeliť hráčovi H OT-ŽK za nešportové správanie - zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie držaním súpera. 9´ z videozáznamu sa nedá určiť žiadny moment, v ktorom by sa v priebehu útočnej akcie ktorýkoľvek z hráčov družstva H stal hráčom mimo hry; R a AR1 správne uznali dosiahnutý gól H. 44´ AR2 nesprávne signalizoval hráča mimo hry, gól dosiahnutý hráčom D20 bol dosiahnutý regulárne a mal byť uznaný. 81´ gól družstva D bol neuznaný správne, pretože AR1 v správnom pozičnom postavení zreteľne signalizoval, že lopta pred jeho dosiahnutím opustila hraciu plochu za bránkovú čiaru a následne bol správne nariadený kop od brány. Vzhľadom na posúdenie situácií z 5. a 44. minúty považuje komisia sťažnosť SDM Domino za čiastočne opodstatnenú.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0004
Klub: SDM Domino
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 23:05
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 23:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.10.2017 23:07