Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0065
Odvolanie FK Dúbravka voči uloženej pokute, uvedené v U.č.53 zo dňa 23.08.2019.
Odvolanie FK Dúbravka voči uloženej pokute, uvedené v U.č.53 zo dňa 23.08.2019. V prílohe odvolania bola kópia listu – Žiadosť o revíziu rozhodnutia VV BFZ, zo dňa 22.07.2019 adresovaná predsedovi RK Dušanovi Badinskému a v kópii pre každého člena VV BFZ. V uvedenom liste reagoval klub na požiadavku o nahlásenie pasportizovaného štadióna, kde trvali na požiadavke hrať len na štadióne FK Dúbravka, na ulici K Horánskej studni 29. Komisia prerokovala odvolanie klubu a rozhodla, že aj keď žiadosť v hlavičke listu nebola k predmetu požiadavky, ale v obsahu listu bolo aj vyjadrenie k žiadosti, ktoré VV BFZ žiadal do termínu 25.7.2019. Na základe hore uvedených skutočností, klub neporušil povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia VV BFZ a v plnom rozsahu vyhovela odvolaniu FK Dúbravka a uloženú pokutu zrušila.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0065
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:34
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:10
Stav: Vyriešené
POKUTY