Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0009
Uznesenie k podnetu FC Petržalka ID 80570
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ zaujala prostredníctvom hlasovania per rollam stanovisko k sťažnosti FC Petržalka proti vylúčeniu hráča Františka Ládyho v stretnutí 13. kola S3BA FC Petržalka - PŠC Pezinok. Po oboznámení sa so zápisom rozhodcu, správou pozorovateľa rozhodcov a na základe zhliadnutia videozáznamu konštatovala, že ČK bola uvedenému hráčovi udelená správne, v súlade s Pravidlami futbalu. Vychádzala z toho, že rozhodca mal v danom momente správne pozičné postavenie, bol od súboja hráčov H4 a D77 v primeranej vzdialenosti a nemal uvedený súboj prekrytý - preto ho mohol posúdiť správne. Na videozázname nie je jasne vidieť, či skutočne došlo ku kontaktu ruky hráča D77 s tvárou hráča H4, treba však pripomenúť, že aj pokus o udretie či kopnutie protihráča mimo súboja o loptu môže byť dôvodom na udelenie ČK. Ak navyše ide o udretie (pokus o udretie) súpera do oblasti hlavy alebo krku, pričom použitá sila nie je zanedbateľná, má byť považované za hrubé nešportové správanie a má sa potrestať udelením ČK. Podľa názoru členov Komisie rozhodcov a delegátov boli podmienky pre udelenie ČK hráčovi D77 splnené. Čo sa týka kopnutia hráča D77 v uvedenom súboji hráčom H4 do oblasti tváre, došlo k nemu pri páde oboch hráčov na zem a hráč H4 nemohol svoj pohyb nijako korigovať. Záver: sťažnosť FC Petržalka považuje komisia za neopodstatnenú.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0009
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 26.10.2017 22:53
Dátum vyriešenia: 26.10.2017 22:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Sťažnosť na výkon / rozhodnutie rozhodcu bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 40 EUR 26.10.2017 22:55