23.11.1818, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 23.11.2018

23.11.1818, Ján Farbula
image
Autor: Ján Farbula
Zdroj: BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 23.11.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že v dňoch 24-25.11.2018  sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions cup 2018. Rozpis stretnutí je zverejnený na webových stránkach BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 18.1.2019 sa uskutoční 5.reprezentačný ples BFZ , spojený so slávnostným vyhlásením 11-ky roka 2018. Vstupenky na ples bude možné zakúpiť od 1.12.2018 na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( tel: 0903 718 450). Cena jednej vstupenky je 60€. Bližšie informácie k plesu BFZ získate u p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ žiada všetky FK v súťažiach BFZ, ktoré nečerpali alebo ešte nevyčerpali kredity na e – shope SFZ, aby tieto vyčerpali do termínu 30.11.2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

  • BFZ organizuje zimný turnaj seniorov, ako aj dorastu, ktoré sa budú konať v mesiacoch Január – Marec 2019. Mužstvá sa môžu prihlasovať výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF. Bližšie informácie podáva predseda ŠTK, alebo vedúci sekretár BFZ.
  • Termín uzávierky prihlášok je: 30.11.2018

Disciplinárna komisia

U.č.167: Ladislav Horvát 1310686, tréner NMŠK 1922 Bratislava –MD3R. Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č.160, kde uviedol, že NS ( kritika R a opustenie TZ a vstup na HP bez súhlasu R ) počas a po stretnutí MFK Rusovce – NMŠK 1922 BA, odohrané dňa 10.11.2018 sa dopustil VD Ľubomír Gerát. DK uvoľňujeLadislavovi Horvátovi výkon funkcie od 23.11.2013.

U.č.168: Ľubomír Gerát 1294720, VD – NMŠK 1922 Bratislava, MD3R. Za NS vedúceho družstva počas a po stretnutí MFK Rusovce – NMŠK 1922 Bratislava, ukladá menovanému  finančnú pokutu 50.-€ , podľa čl. 12 a 48/1a,2a DP.

U.č.169: FK Rača Bratislava, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 15. kola s PŠC Pezinok do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.170: FC Rohožník, S3BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 15. kola s ŠK Báhoň do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.171: TJ Čunovo, S4BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. DK berie prijaté opatrenia klubu, aby sa technické problémy neopakovali. Za nenahratie stretnutia 15. kola s CFK Pezinok-Cajla do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP   a RS BFZ.

U.č.172: TJ Čunovo, S4BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. Vybitú batériu DK nepovažuje za technický problém. Za nahratie skrátené druhého polčasu 13. kola s FK Lamač Bratislava, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.173: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. DK berie prijaté opatrenia klubu, aby sa technické problémy neopakovali. Za nenahratie stretnutia 15. kola s ŠK Slovan Bratislava B do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.174: OFK Dunajská Lužná, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k nezaregistrovaniu HU v ISSF a prijaté opatrenia. DK ukladá disciplinárnu sankciu Pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U.č.175: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL. Klub nezaslal stanovisko klubu k nepredloženiu RP hráča Roberta Sýkoru v zmysle SP čl. 11/2 s použitím čl. 52/i. DK ukladá disciplinárnu sankciu klubu Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP.

U.č.176: MFK Rusovce, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 12. kola s FC Rohožník, ukladá DS – Pokutu 100.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.177: PŠC Pezinok, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 13. kola s PŠC Pezinok a 14. kola s FK Slovan Most pri Bratislave do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€ + 30.-€ = 60.-€ , podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.178: ŠK Tomášov, S3BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. DK berie prijaté opatrenia klubu a za nenahratie stretnutia 14. kola s FC Rohožník do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.179: OŠK Slovenský Grob, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nahratie skrátené druhého polčasu 12. kola s TJ Čunovo, ukladá DS – Pokutu 30.-€ a za nenahratie stretnutia 14. kola s TJ Slovan Viničné do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, spolu 60.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.180: FK Lamač Bratislava, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nahratie skrátené prvého polčasu 12. kola s TJ Záhoran Jakubov, ukladá DS – Pokutu 30.-€ a nenahratie stretnutia 14. kola s TJ Záhoran Kostolište do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, spolu 60.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.181: SFC Kalinkovo, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 14. kola s ŠK Svätý Jur do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.182: ŠK Svätý Jur, S4BA. Dostavili sa zástupcovia klubu a podali vysvetlenie k U.č.164. Pre porušenie povinnosti organizátora stretnutia – neboli prijaté opatrenia na zabránenie urážlivého pokrikovania na delegovanú osobu, podľa čl. 57/1a, ukladá disciplinárnu sankciu klubu Pokutu 100.-€, podľa čl. 57/2.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.11.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 1. kolo:2.12., 2. kolo: 9.12., 3. kolo:16.12.2018, 4. kolo:13.1., 5. kolo:20.1., 6. kolo:27.1., 7. kolo:3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 1. kolo:1.12., 2. kolo:8.12., 3. kolo:15.12. 2018, 4. kolo:12.1., 5. kolo:19.1., 6. kolo:26.1., 7. kolo:2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6

Bratislava.

Program 1. kola mladších  žiakov – 1.12. 2018 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 hFK Rača–MŠK Senec „A“Priat.zápas

09,50 hFK Lamač BA–TJ Rovinka

10,40 hPFA ŠTK Šamorín–FK Vajnory

11,30 hŠK Vrakuňa BA–FC Slovan Modra

12,20 hFKP Dúbravka „B“–MFK Záhorská Bystrica

13,10 hIvanka p./Dunaji „B“–MŠK Iskra Petržalka „A“

14,00 hMFK Rusovce–MŠK Senec „B“

14,50 hMŠK Iskra Petržalka „B“–OFK Dunajská Lužná

15,40 hIvanka p./Dunaji „A“–TJ Čunovo

16,30 hNMŠK 1922 BA–FKP Dúbravka „A“Priat.zápas

Program 1. kola starších  žiakov – 2.12. 2018 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 hFK Rača–TJ Jarovce

10,00 hIvanka p/Dunaji „B“–TJ Záhoran Jakubov

11,00 hOŠK Slovenský Grob–SFC Kalinkovo

12,00 hFKP Dúbravka „A“–MŠK Iskra Petržalka

13,00 hMŠK Senec–MFK Rusovce

14,00 hFKP Dúbravka „B“–FC Slovan Modra

15,00 hŠK Vrakuňa–FK Lamač

16,00 hIvanka p/Dunaji „A“–MFK Záhorská Bystrica

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov: 16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ, 24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Ospravedlnenia: Olša od 21.11. do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že v dňoch 3.–4.12.2018 TÚ SFZ v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A a UEFA PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Oznamuje klubom, že v termíne 25.11 a 2.12 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 chlapcov, určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2018) a starších žiakov U15 (termín 02.12.2018). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum     Akcia     Kategória

November:

24.-25.11.2018 Region ́s cup 2018 – Petržalka BFZ seniori

25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu)kluby FA + ÚTM U13

27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie6.- 7. blok

29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13

December:

01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu)BFZ U13

02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu)kluby FA + ÚTM U15

04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS

7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie8. blok 

Prečítané: 219x