ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 21.12.2018
22.12.2018, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 21.12.2018

22.12.2018, Ján Farbula

 Sekretariát

Sekretariát BFZ ďakuje v mene vedenia BFZ všetkým FK za spoluprácu v roku 2018, želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 všetko len to najlepšie.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 18.1.2019 sa uskutoční 5.reprezentačný ples BFZ , spojený so slávnostným vyhlásením 11-ky roka 2018. Vstupenky na ples bude možné zakúpiť od 1.12.2018 na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( tel: 0903 718 450). Cena jednej vstupenky je 60€. Bližšie informácie k plesu BFZ získate u p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ oznamuje FK , prihláseným do ZT seniorov a dorastu, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2018 schválil výšku štartovného vkladu do ZT nasledovne:

Seniori – 570€

Dorast – 200€

Štartovný vklad bude prihláseným FK započítaný do mesačnej zbernej faktúry za mesiac december prostredníctvom ISSF systému.

Sekretariát BFZ vyzýva FK k uhradeniu mesačných zberných faktúr, ktorých splatnosť bola dňa 10.12.2018.K dňu 21.12.2018 neevidujeme úhrady mesačných zberných faktúr u nasledovných FK:

FK Studienka – október 725,18 €   , november 179,62€

FK MARIATHAL Bratislava – 157€

FK Reca – 140,77€

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že je v zmysle schválenie zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja je možné požiadať o dotáciu zo strany BSK na FK. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke BSK a na linku:

http://www.region-bsk.sk/clanok/vyhlasenie-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-sportu-985324.aspx

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Pohár BFZ:

3.3.2019 o 14:30 hod.: Mariathal – Kalinkovo, Senec – Vrakuňa

ZT BFZ seniorov a dorastu:

Na futbalnete je zverejnené vyžrebovanie ZT. Ihriská sú zmluvne zabezpečené na konkrétne termíny, ktoré sú vo vyžrebovaní. Nie je možné meniť stretnutia na základe dohody len dvoch družstiev, musia s tým súhlasiť aj obe družstvá, medzi ktorými má prísť k výmene.

ŠTK BFZ schvaľuje výsledky a tabuľky jesennej časti súť.ročníka 2018/2019 súťaží S3BA, S4BA, SD3R, MD3R, SZRL a MZRL.

ŠTK BFZ ďakuje všetkým FK za spoluprácu v roku 2018 a praje veľa futbalových úspechov v roku 2019.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 4. kolo: 13.1., 5. kolo: 20.1., 6. kolo: 27.1., 7. kolo: 3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 4. kolo: 12.1., 5. kolo: 19.1., 6. kolo: 26.1., 7. kolo: 2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6 Bratislava.

Program 4. kola mladších  žiakov – 12.1.2019 /sobota/ telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 h FKP Dúbravka „A“–MŠK Iskra Petržalka „A“

 09,50 h MFK Rusovce–Ivanka p./Dunaji „B“ 

10,40 h ŠK Vrakuňa BA–FKP Dúbravka „B“ 

11,30 h FK Rača–TJ Rovinka 

12,20 h PFA ŠTK Šamorín–FK Lamač BA 

13,10 h MŠK Senec „A“–MFK Záhorská Bystrica

 14,00 h MŠK Senec „B“–TJ ČunovoPriat.zápas

14,50 h Ivanka p./Dunaji „A“–MŠK Iskra Petržalka „B“

 15,40 h NMŠK 1922 BA–OFK Dunajská Lužná 

16,30 h FC Slovan Modra–FK Vajnory Priat.zápas

Program 4. kola starších  žiakov – 13.1.2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FK Lamač–MFK Záhorská Bystrica

10,00 h FC Slovan Modra–MFK Rusovce

11,00 h ŠK Vrakuňa BA–MŠK Senec

12,00 h FKP Dúbravka „B“–Ivanka p/Dunaji „A“

13,00 h TJ Jarovce–SFC Kalinkovo

14,00 h FK Rača–FKP Dúbravka „A“

15,00 h TJ Záhoran Jakubov–MŠK Iskra Petržalka

16,00 h Ivanka p/Dunaji „B“–OŠK Slovenský Grob

KM BFZ Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov v roku 2019. PF 2019.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov:

16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ,

24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Ospravedlnenia: Sabela 4.-21.1.2019.

Ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom za ich činnosť počas celého kalendárneho roka a želá im, ako aj ďalším funkcionárom zväzu, pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2019.

Trénersko – metodická komisia

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ/Tréneri/Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum      Akcia     Kategória

Január:

26.01.2019 HT – ATTRACT KEROBAJ 2019  (Dom športu)OblFZ BA Mesto U11, OblFZ BA Viediek U11

28.01.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie9. blok

Február:

9. – 10.02.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie10. a 11. blok

23.02.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie12. blok

Apríl:

27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolieBFZ U14

Máj:

10. – 12.05.2019 MT – Trofej BelehradBFZ U14

Jún:

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda)BFZ U14 – mimo Akadémie

24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – StupavaBFZ U12, U13

Sekretariát BFZ oznamuje, že US č.26 bude zverejnená  dňa 11.1.2019

Prečítané: 177x