01.02.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.29 ZO DŇA 01.02.2019

01.02.2019, Ján Farbula
image

 Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK , prihláseným do ZT seniorov a dorastu, že štartovný poplatok im bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém.

Seniori – 570€

Dorast – 200€

Sekretariát BFZ oznamuje FK, v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že vstupenky na kvalifikačné stretnutie ME 2020 seniorov  Slovensko – Maďarsko, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2019 o 20:45 hod. na štadióne CITY Aréna  v Trnave, si môžu objednať prostredníctvom sekretariátu BFZ do 13.2.2019. Nakoľko je toto stretnutie vyhlásené ako RIZIKOVÉ, vstupenky sú predávané na meno. Bližšie informácie k zakúpeniu vám poskytne vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom vsúťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že potvrdenie o príjme za rok 2018 im bude zaslané poštou na adresu bydliska. V prípade osobného vyzdvihnutia je potrebné kontaktovať vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ opätovne vyzýva FK Studienka k uhradeniu mesačnej zbernej faktúry v sume 110€, ktorej splatnosť bola dňa 10.01.2019 a k dnešnému dňu nie je uhradená.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny:

ZT muži:

2.kolo Ivanka – Bernolákovo 6.2. o 18:30 hod. v Prievoze

Disciplinárna  komisia

U.č.186: Jozef Duducz 1306579 (SFC Kalinkovo, ZHL – starší žiaci). Berie na vedomie stanovisko klubu a za HNS ( úmyselné kopnutie a poškodenie dverí v budove ) po stretnutí 5. kola zimnej halovej ligy starších žiakov medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Záhoran Jakubov, podľa čl. 47/1c DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2c DP, od 21.01.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. .

Správa z ISSF s textom pre FK :

Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – posledné 7. kolo: 3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ posledné 7. kolo: 2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6, Bratislava.

Program nadstavby – posledné 7. kolo mladších  žiakov – 2.2.2019 /sobota/ telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava – Rača.

09,00 ho 19.miesto poraz. A5 – D5 MFK Rusovce–poraz. B5-C5 FC Slovan Modra

09,50 ho 17.miesto víťaz A5 – D5 TJ Rovinka–víťaz B5-C5 Iskra Petržalka B

10,40 ho 15.miesto poraz. A4 – D4 PFA Šamorín–poraz. B4-C4 NMŠK 1922

11,30 ho 13.miesto víťaz A4 – D4 FKP Dúbravka „A“–víťaz B4-C4 FKP Dúbravka „B“

12,20 ho 11.miesto poraz. A3 – D3 FK Vajnory–poraz. B3-C3 TJ Čunovo

13,10 ho 9.miesto víťaz A3-D3 MŠK Senec „B“–víťaz B3-C3 MŠK Senec „A“

14,00 h 5.-.8.miesto poraz. A2-D1 FK Lamač–poraz. A1-D2 Ivanka p/Dunaji„B“

14,50 h 5.- 8.miesto poraz. B2-C1 ŠK Vrakuňa–poraz. B1-C2 OFK Dun. Lužná

15,40 h Zápas č.1 víťaz A2-D1 Iskra Petržalka „A“–víťaz. A1-D2 FK Rača

16,30 h Zápas č.2 Víťaz B2-C1 Ivanka p/ Dun. „A“–víťaz B1-C2 MFK Záh. Bystrica

Poznámka: Finálová časť 9. 2. 2019 /sobota/: Víťaz zápasu č. 1 bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2 bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-4, 2-3.

Program posledného 7. kola starších žiakov – 3.2.2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 hFKP Dúbravka „A“–TJ Jarovce

10,00 hMŠK Iskra Petržalka–OŠK Slovenský Grob

11,00 hSFC Kalinkovo–Ivanka p/Dunaji „B“

12,00 hTJ Záhoran Jakubov–FK Rača

13,00 hFK Lamač–FKP Dúbravka „B“

14,00 hMFK Rusovce–ŠK Vrakuňa

15,00 hIvanka p/Dunaji „A“–FC Slovan Modra

16,00 hMFK Záhorská Bystrica–MŠK Senec

Poznámka: Finálová časť 9. 2. 2019 /sobota/: Prvý v skupine „A“ bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, druhý zo skupiny „B“ bude zaradený pod č. 3, prvý v skupine „B“ bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2druhý zo skupiny „A“ bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-3, 2-4.

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny a miesto konania seminárov: 

16.-17.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár rozhodcov BFZ

24.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár delegátov BFZ 

Pozvánky a program seminárov boli zúčastneným poslané mailom.

Berie na vedomie žiadosť T. Mókoša o zaradenie na nominačnú listinu delegátov BFZ.

Ospravedlnenia: Hádek 7.-10.2.; Martinkovič 8.-9.2.; Samko 3.2., 24.2.; Tanglmayer 20.2.-6.3.; Henček 30.1.-11.2.; Truchlý 16.-17.2.; Líška 28.1.-18.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 22.02.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk len elektronickou formou do 18.02.2019.

Program seminára bude zverejnený na webstránke BFZ : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ / ako aj na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019

Dátum    Akcia    Kategória

Február

9. – 10.02.2019Školenie trénerov UEFA B licencie10. a 11. blok

22.02.2019Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UKTréneri BFZ

23.02.2019Školenie trénerov  UEFA B licencie12. blok

Apríl

03.04.2019Školenie trénerov UEFA B licencieZS (1. skupina)

08.04.2019Školenie trénerov UEFA B licencieZS (2. skupina)

24.04.2019Školenie trénerov UEFA B licencieZS (3. skupina)

29.04.2019Školenie trénerov UEFA B licencieZS (4. skupina)

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum    Akcia    Kategória

Február

02.02.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7. kolo)U13 kluby

03.02.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7. kolo)U15 kluby

09.02.2019 Finále ZHL BFZ U13/U15 – Dom športuU13 kluby a U15 kluby

Marec 

 25.04.2019TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

Apríl

08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

10.4.2019 TU – “Turnaj ôsmich” (FC Petržalka)OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)BFZ U14

27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolieBFZ U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

Máj

10. – 12.05.2019 MT – Trofej BelehradBFZ U14

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

29.05.2019 KZ BFZ U14 (FC Petržalka)BFZ U14

Jún

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda)BFZ U14 – mimo Akadémie

04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka)BFZ U12,BFZ U13

11.06.2019 PZ – ŠK Slovan BratislavaBFZ U12, BFZ U13

24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – StupavaBFZ U12, U13 

Prečítané: 101x