08.02.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.30 ZO DŇA 08.02.2019

08.02.2019, Ján Farbula
image

 Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka a program bude delegátom konferencie zaslaný elektronickou poštou.

Disciplinárna  komisia

U.č.187: Jozef Duducz 1306579 (SFC Kalinkovo, ZHL – starší žiaci). Berie na vedomie žiadosť klubu o zmenu DS a žiadosť zamieta.

U.č.188: Michal Uhliarik 1241644 (ŠK Bernolákovo), vylúčený v ZT BFZ seniori za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP,od 04.02.2019.

U.č.189: Marek Krajčír 1159477 (SFC Kalinkovo), vylúčený v ZT BFZ seniori za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Došlo k zraneniu súpera, čo malo  za následok jeho odstúpenie z hry a odvoz  do nemocnice na ošetrenie. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.45/1,2b DP,  od 04.02.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK,  aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu,  Junácka ul.6, Bratislava.

Program finálovej časti – 9. 2. 2019 /sobota/ – Hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava

MLADŚÍ ŽIACI:

  9,00 h 1.semifináleMŠK Iskra Petržalka „A“       – MFK Záhorská Bystrica  

9,50 h 2.semifináleSlovan Ivanka p./Dunaji „A“   – FK Rača Bratislava 

10,40 h o 3. miesto porazení:

11,30 h o 1. miesto finále:

12,20 h vyhodnotenie turnaja mladších žiakov a slávnostné odovzdávanie cien

STARŠÍ ŽIACI:

12,30 h 1. semifináleSFC Kalinkovo     –  Slovan Ivanka p./Dunaji „A“

13,20 h 2. semifináleMŠK Senec           –   FK Rača Bratislava

14,10 h o 3. miesto porazení: 

15,00 h o 1. miesto finále:

15,50 h         vyhodnotenie turnaja starších žiakov a slávnostné odovzdávanie cien

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na stretnutia finálovej časti ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny a miesto konania seminárov:

16.-17.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár rozhodcov BFZ

24.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár delegátov BFZ. Pozvánky a program seminárov boli zúčastneným poslané mailom.

Ospravedlnenia: Kardelis 20.-27.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 22.02.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk len elektronickou formou do 18.02.2019.

Program seminára je zverejnený na webstránke BFZ : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ / ako aj na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok: termín (deň), čas :

B1: 24.03.2019 (nedeľa), 08:30 – 16:15

B2: 01.04.2019 (pondelok), 15:00 – 19:30

B3: 13.04.2019 (sobota), 09:00 – 13:30

B4: 25.04.2019 (štvrtok), 15:00 – 19:30

B5: 05.05.2019 (nedeľa), 09:00 – 16:00

B6: 08.05.2019 (streda), 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 5 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019  

Dátum    Akcia    Kategória

Február:

9. – 10.02.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie10. a 11. blok

22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UKTréneri BFZ

23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie12. blok

Apríl:

03.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencieZS (1. skupina)

08.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencieZS (2. skupina)

24.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencieZS (3. skupina)

29.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencieZS (4. skupina)

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum    Akcia    Kategória

Február:

09.02.2019 Finále ZHL BFZ U13/U15 – Dom športuU13 kluby a U15 kluby

Marec:  

25.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

Apríl:

03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná)U16,U17 – mimo FA

08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

10.4.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka)OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)BFZ U14

27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolieBFZ U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

Máj:

10. – 12.05.2019 MT – Trofej BelehradBFZ U14

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

22.05.2019 MT – Triangel (Bratislava)U13, U14 – mimo FA

Jún:

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda)BFZ U14 – mimo FA

04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka)BFZ U12,BFZ U13

11.06.2019 PZ – ŠK Slovan BratislavaBFZ U12, BFZ U13

24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – StupavaBFZ U12, U13 

Prečítané: 109x