01.03.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 01.03.2019

01.03.2019, Ján Farbula
image

 Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka bola zástupcom FK, ktorí boli na konferenciu BFZ delegovaní ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek zaslaná elektronickou poštou.

Program konferencie

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa  predsedu revíznej komisie BF

9, Správa o hospodárení BFZ za rok 2018

10, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2019

11, Diskusia

12, Schválenie návrhu uznesenia

13, Záver

Sekretariát BFZ žiada zástupcov FK, ktorí ešte nezaslali návratku s nahlásením delegáta konferencie BFZ , aby túto zaslali elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ p. Jánovi Farbulovi: jan.farbula@futbalsfz.sk najneskôr do 5.3.2019.

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Disciplinárna  komisia

U.č.190: Erik Kuczman 1322365 (FC Nový Život, ZT BFZ dorast), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 45 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie ZT BFZ, podľa čl.45/2a DP,   od 25.02.2019.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie ZT BFZ v doraste, podľa čl. 37/8 DP: 

U.č.191:  Kristián Kopin 1341678 (FK Veľká Mača), od 25.02.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete nahttp://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRPK

 24.kolo: Svätý Jur – Vinosady, UT 11.6. o 18.00 hod.

b/ zmena termínu stretnutí – súťaž PMC2

20.kolo: Limbach – Svätý Jur, UT 30.4. o 17.00 hod.

13.kolo: Ch.Grob – D.Lužná, SO 30.3. o 10.30 hod.

18.kolo: Ch.Grob – MŠK Iskra, SO 11.5. o 13.30 hod.

c/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRSC

13.kolo: Kráľova – Ch.Grob, ŠT 9.5. o 17.30 hod.

18.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Ch.Grob, SO 8.6. o 10.00 hod.

 d/ Organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:   8. –   9.6.2019

Skupina A:

FKM Karlová Ves – 28.4., FC Petržalka A -11.5., FKM Karlová Ves /za ŠK Slovan/  – 26.5. FK Inter – termín turnaja nahlásiť do 4.3.

Skupina B:                                  

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., Lok. D.N.Ves – 25.5. MFK Z.Bystrica – 9.6. FKM Stupava – termín turnaja nahlásiť do 4.3.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4.,FC Rohožník – 11.5.,ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5.,ŠK Bernolákovo – 25.5. FK Atletiko Zálesie – termín turnaja nahlásiť do 4.3.

Skupina H:

FK STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná – 8.6.,

Skupina I:

FC Petržalka B  – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Pozýva na náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára dňa 8.3.2019 o 16.00 nasledujúcich rozhodcov: P. Budáč, D. Dujava, L. Lauer, M. Martiška, M. Brody, A. Vanek a J. Valko.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.3. o 17.30 P. Patiho Nagya.

Ospravedlnenia: Harajbič nedelegovať počas pracovných dní; Pavlík R. 8.-9.3.; Truchlý 8.-9.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

BloktermíndeňčasB124.03.2019nedeľa08:30 – 16:15B201.04.2019pondelok15:00 – 19:30B313.04.2019sobota09:00 – 13:30B425.04.2019štvrtok15:00 – 19:30B505.05.2019nedeľa09:00 – 16:00B608.05.2019streda09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum  Akcia  Kategória

Marec:

06.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

20.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka)BFZ U16, BFZ U17

Apríl:

03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná)U16,U17 – mimo FA

03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka)BFZ WU13

08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka)OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby

11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK)BFZ U14

17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)BFZ U14

27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolieBFZ U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

Máj:

10. – 12.05.2019 MT – Trofej BelehradBFZ U14

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok)U13, U14 – mimo FA

27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

Jún:

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda)BFZ U14 – mimo FA

04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka)BFZ U12,BFZ U13

11.06.2019 PZ – ŠK Slovan BratislavaBFZ U12, BFZ U13

24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – StupavaU12, U13-mimo FA, ÚTM
 

Prečítané: 112x