ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 05.04.2019
05.04.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 05.04.2019

05.04.2019, Ján Farbula

 Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k navýšeniu odmien delegovaných osôb opätovne oznamuje zmeny odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, ktoré schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 3.9.2018.

SÚŤAŽ                                        ROZHODCA                   ASISTENT ROZHODCU         DELEGÁT

                                             Odmena  Ostatné náhrady  Odmena  Ostatné náhrady  Odmena  Ostatné náhrady

III. Liga                                              7                   86                      6               63                           6                 63

IV. Liga                                             7                   62                      6               53                           6                 53

III.liga SD+MD                                  5                   20                       5               15                       xxx                xxx

SZ+MZ žiačky                                  5                   14                       4               11                        xxx               xxx

Prípravka                                         4                    11                   xxx              xxx                      xxx               xxx

Pohár BFZ                                       7                    62                      6                53                           6                 53

Slovnaft cup 1.kolo                       22                   53                      8                53                           8                  53

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.230: Richard Zošš  1320374 (FK Rača, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.231: Róbert Benčúrik  1124016 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.232: Lukáš Bertók  1303811 (SDM Domino, MD3R A), od 31.03.2019.

U.č.233: Kristián Šelc  1304040 (SDM Domino, MD3R A), od 31.03.2019.

U.č.234: Matej Barta  1208873 (ŠK Svätý Jur, S4BA), od 4.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:  

U.č.235: Dávid Figura  1258295 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.236: Martin Juraško  1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.237: Dušan Valla  1260527 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.238: Erich Petriľák  1297884 (FC Rohožník, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.239: Marek Ducký  1154402 (TJ Rovinka, S3BA), od 31.03.2019.

U.č.240: Leandro Luis Alberto Pereyra  1411301 (TJ Rovinka, S3BA), od 31.03.2019.

U.č.241: Vladimír Ronec  1312663 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.242: Daniel Čeřovský  1284936 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.243: Samuel Poliak  1294804 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.244: Róbert Ďurič  1209549 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.245: Samuel Daniška  1276112 (FC Ružinov, SD3R), od 31.03.2019.

U.č.246: David Černek  1304686 (FC Rohožník, SD3R), od 1.04.2019.

U.č.247: Vladimír Valent  1152276 (TJ Čunovo, S4BA), od 4.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:  

U.č.248: Branislav Hulák  1160634 (PŠC Pezinok, S3BA), od 31.03.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.249: Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 229 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019.

U.č.250: Michal Sedlák 1177556 ( ŠK Vrakuňa, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.146 a žiadosť zamieta.

U.č.251: Róbert Pavlíček 1356133 ( ŠK Žolík Malacky, MZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 123 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019.

U.č.252: Richard Hulák 1175034 ( PŠC Pezinok, S3BA). Na základe Správy delegáta zväzu, za neoprávnený vstup do TZ a následné HNS – urážlivý pokrik na rozhodcov počas stretnutia 19. kola PŠC Pezinok – TJ Rovinka, za ktorý sa menovaný písomne ospravedlnil, ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/1c a 2b, od 31.03.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.253: Martin Juraško 1188112 ( FK Slovan Most pri BA, S3BA). Na základe podnetu delegáta zväzu a písomného stanoviska KRaD, kde uviedla, že ŽK bola nesprávne udelená rozhodcom stretnutia. Rozhodca mal udeliť ČK Martinovi Juraškovi za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s ohrozením bezpečnosti a zdravia protihráča. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia, podľa čl.45/1,2a DP, od 1.04.2019. DS začína po vykonaní sankcie za 5 ŽK.

U.č.254: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe podnetu predsedu KRaD a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov – vulgárne a urážlivé pokriky divákov na hráčov súpera počas stretnutia 19. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FC Rohožník, podľa čl. 71/1, 3d,e DP, do 10.04.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

22.kolo Dev. Nová Ves – Ivanka 19.4. o 11:00

SD3R:

18.kolo Pezinok – D.Lužná 18.4. o 17:00

Kontumuje:

SD3R 15.kolo Senec – Šamorín-Hamuliakovo 16:0 v zmysle SP čl.11/3, s použitím čl.82/g (pokles počtu hráčov pod 7).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 31. marec 2019. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.  Nový termín prestupu amatéra začína dňom 1.7. 2019.                        

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia bolo možné podávať na matriku SFZ len do 31.3. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ zmena termínu stretnutia

12.kolo: FK Rača – NMŠK, NE 7.4. o 13.30 hod /FK NMŠK poplatok 20,-€/

a/ súťaž PRSC – zmena hracích dní stretnutí ( kolízia )

11.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Bernolákovo, SO 13.4. o 10.00 hod.

14.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Most, SO 11.5. o 10.00 hod.

b/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracieho dňa stretnutí ( kolízia )

15.kolo: Lafranconi – Rača, NE 12.5. PMA1 – 10.30, PMB1 – 11.45, PMC1–13.00

c/ súťaž PMC2 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia )

11.kolo: Malinovo – D.Lužná, NE 7.4. o 12.30 hod.

19.kolo: Malinovo – Ch.Grob, NE 9.6. o 11.15 hod.

d/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov FC Stupava

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2 PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod.(súbežne PMA2,PMB2/

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

 e/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1–11.00, PMB1–12.15,PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15,PMC1 – 13.30 hod.)

 f/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod. PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )                                                                            

  g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje na nový termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Piatka – bez primeraného vysvetlenia, prečo zo 4 hráčov, ktorí nedohrali stretnutie pre údajné zranenie, nie je ani jeden uvedený v príslušnej rubrike zápisu o stretnutí;

Klúčik a P. Budáč – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstiev D vykonávajú aj funkciu hlavných usporiadateľov;

Cvengroš – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP;

Kakaščik – nedostatočný (nekonkrétny) popis zmeny, ktorá nastala v číslovaní hráčov počas stretnutia, nedostatočný popis priestupku pri udelení 1. ŽK;

Sabela – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva H.

Pozýva na zasadnutie dňa 5.4. o 17.30 P. Príkopu.

Ospravedlnenia: Sabela 15.-25.4.; Dujava 13.4.; Samko 5.4. (7.4., 13.-14.4. a 21.4. neobsadiť na stretnutia hrané v ÚHČ); Harajbič 18.-23.4., 11.5.; Ježík 13.4., 26.4.-2.5., 10.-16.5.; Laciňák 18.-22.4.; Pavlík R. 18.-23.4.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na KZ dňa 11.4.2019, 17:30 NMŠK

Hráči:

FKM Karlova Ves Bratislava (9): David POLÁK, Nicolas NOVÁK, Enes GIAKOVA, Viktor VLČÁK, Michelangelo RINALDI, Šimon LEHOTA, David KOCIAN, Matúš ORSZÁGH, Michal HUDEC

FC Petržalka (7) : Július JELÍNEK, Marek GULA, Samuel GABURA, Stanislav TARABA, Matúš ZENTKO, Matúš VLNA, Matúš BOTH

SDM Domino Bratislava (4) : Matúš KAROVIČ, Martin POLNIŠ, Branislav KUSYN, Ivan KOSTOLNÝ

FK Inter Bratislava (3) : Matej BLAHUŠIAK, Martin KOVÁR, Matúš RATICA

MŠK Senec (3): Richard CSÉMY, Marián LIPKA, Nicolas KOVÁČ

PŠC Pezinok (1) : Jakub RICHTÁRIK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 11.04.2019 o 17:00 hod. na štadióne NMŠK 1922 Bratislava – Tomášikova 12444, 831 04 Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 19:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

        Dátum             Akcia                                              Kategória

Apríl

08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14

09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14

10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby

11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK)BFZ U1417.04.2019KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14

27.04.2019 PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky) BFZ U13

27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14

Máj

10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14

21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14

22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok)U13, U14 – mimo FA

27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14

Jún:

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA

04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13

11.06.2019 PZ – ŠK Slovan BratislavaBFZ U12, BFZ U13

24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

Prečítané: 170x